Sarsılmayan Gelecek İçin

Türkiye’de yapılması zorunlu olan ve depremin oluşturacağı hasarları garanti altına alan DASK - Zorunlu Deprem Sigortası, Aksigorta güvencesiyle seni bekliyor.

Deprem Tehlikesine Karşı Yanında

Deprem, deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve toprak kaymasının neden olacağı hasarlara karşı önlemini al.

Poliçe Yenilemede %10 İndirim

Biten DASK poliçeni en geç 30 gün içinde yeniletmen halinde %10 indirime hak kazanırsın.

Neler Güvende, Neleri Kapsar?

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem sonucu yaşanabilecek durumlara karşı güvence sağlar.

Teminatlar

Deprem Sonrası Maddi Zarar

Depremin neden olacağı maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Yangın

Deprem sonucu çıkan yangının neden olacağı maddi zararlar teminat altındadır.

İnfilak

Deprem sonucu infilakın neden olacağı maddi zararlar sigorta tarafından karşılanır.

Tsunami

Deprem sonucu oluşan tsunaminin neden olacağı maddi zararlar teminat altındadır.

Yer Kayması

Deprem sonucu yaşanacak yer kaymasının neden olacağı maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Diğer Bina Hasarları

Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar ve bacaların gördüğü maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Şireket

Aksigorta

Paylaş:

En avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçesine sahip olun.

En avantajlı sigorta ürünlerine Bingöl Sigorta güvencesi ile sahip olabilirsin!

Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin yıkıcı etkilerini azaltmak ve hayata devam edebilmeniz için oluşan maddi kayıplarınızı hızlı bir şekilde geri kazanabilmek adına yaptırılması gereken zorunlu bir sigortadır. Günümüzde elektrik, su vb. aboneliklerin başlatılması için de Zorunlu Deprem Sigortası gereklidir.

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (ada, pafta, parsel, sayfa no.) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüz ölçümü ve mekânın kullanım şekli gibi bilgiler, DASK - Zorunlu Deprem Sigortası için gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere ve meskenlerin bulunduğu binalardaki ticarethanelere yönelik oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlar.
Bu sigortanın teminatlarını Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) belirler; ancak poliçe üretimi, yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar,
 • ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsin.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır. Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür. Benzer şekilde ticari ve sanayi amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası’nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sanayi faaliyet amacıyla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Evet, poliçe yaptırdıktan sonra hasar talep etmeyen ve sigortasını kesintisiz devam ettiren sigortalılar için 1. yılın sonunda %10, 2. yılın sonunda %20, 3. yılın sonunda %30 hasarsızlık indirimi uygulanır.

Bunun dışında peşin ödeme indirimi ve belirlenmiş illerde özel indirimler uygulanır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar,
 • Asansörler teminat kapsamındadır.

Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak Yangın Sigorta Poliçesi teminatlarından yararlanılabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası, sadece deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami ve yer kayması sonucu binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyası için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminatlarından yararlanabilirsin.